pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wybory samorządowe 2018

Daniel Kolarz

KW Liga Samorządowa Pierwsza
Daniel Kolarz

Kandydat do rady miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 4
Lista nr 22
Pozycja nr 6
Niezależny samorząd
Liga Samorządowa Pierwsza za swój główny cel stawia NIEZALEŻNY SAMORZĄD TERYTORIALNY. Liga do rady miejskiej w Pszczynie wystawia samodzielnie listy kandydatów. Natomiast do rady powiatu pszczyńskiego kandydaci wywodzą się ze środowiska Ligi Samorządowej Ziemi Pszczyńskiej oraz Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego, ugrupowań, które od kilkunastu lat skutecznie reprezentują mieszkańców we władzach samorządowych. Niezależny samorząd jest najwyższą formą demokracji bezpośredniej. W okresie przemian społeczno-politycznych 1989 roku odbudowa samorządu terytorialnego była jednym z najważniejszych zadań ustrojowych. W 1990 roku przywrócono samorząd gminny, a w 1988 roku - samorząd powiatowy.
To mieszkańcy, poprzez swoich radnych decydują i nadal powinni decydować o kierunkach rozwoju swojej Małej Ojczyzny - miasta, powiatu.
Aktywność i zaangażowanie mieszkańców musi być skuteczną odpowiedzią na próby podporządkowania samorządu centralnym strukturom dużych partii politycznych i zakusom uzależniania finansowania inwestycji lokalnych od „zdolności samorządu do współpracy z ekipą aktualnie rządzącą”.
Radni Ligi Samorządowej Pierwszej będą zabiegać o przekazanie większych kompetencji samorządowi gminnemu, powiatowemu, a także o zwiększenie dotacji i subwencji z budżetu państwa, by lepiej realizować oczekiwane przez mieszkańców inwestycje i inne ustawowe zadania, chociażby w zakresie oświaty i służby zdrowia.
Ziemia Pszczyńska - aktywna i samorządna część Śląska
Śląsk - regionalny, świadomy swej tożsamości narodowej i kulturalnej,
Polska - regionalna nie zcentralizowana.
PROGRAM WYBORCZY
LIGI SAMORZĄDOWEJ PIERWSZEJ ,

Gmina Pszczyna

Infrastruktura drogowa
zwiększenie nakładów finansowych w celu dokończenia rozpoczętych inwestycji drogowych
stworzenie i konsekwentne przestrzeganie realizacji wieloletniego planu budowy i modernizacji dróg i chodników
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego tam gdzie go brakuje

Oświata:
przystosowanie szkół do nowych warunków (rozbudowa istniejących oraz budowa nowych) w celu zapewnienia dzieciom zmianowości na poziomie „1” (obecnie w większości szkół wynosi ona ponad „2”)
budowa zaplecza sportowego w szkołach (boiska, bieżni) w celu realizacji programu nauczania w-fu
w związku z przeniesieniem tzw. „0” ze szkół do przedszkoli istnieje pilna budowa nowych przedszkoli, przede wszystkim w Wiśle Wielkiej, Czarkowie i Studzienicach
zlikwidowanie odpłatności za dzienny pobyt dzieci w przedszkolach
budowa żłobka

Sport:
zdecydowane zwiększenie środków na zespoły młodzieżowe w ramach działających w naszej gminie klubów sportowych
stworzenie systemu pomocy, wyróżniania i nagradzania działaczy sportowych

Mieszkalnictwo i biznes
przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz budowa mieszkań komunalnych (socjalnych)
uproszczenie procedury oraz pomoc w wydawaniu zezwoleń na budowę mieszkań
wyjście naprzeciw inwestorom i przygotowanie terenów inwestycyjnych - zachęcanie inwestorów poprzez oddanie terenów uzbrojonych w całą strukturę techniczną (drogi, zasilanie energetyczne itp.), dzięki czemu powstaną nowe stanowiska pracy

Transport publiczny:
partycypowanie przez gminy w kosztach związanych z transportem wewnątrz gminy oraz w ramach powiatu, pozwalające na zwiększenie ilości kursów
współfinansowanie budowy Centrum Przesiadkowego w Pszczynie

Ochrona Środowiska:
stworzenie systemu podnoszenia tzw. „świadomości ekologicznej” mieszkańców, uruchomienie edukacji ekologicznej począwszy od szkoły podstawowej
kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna
dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
pomoc lub wręcz przejęcie inicjatywy utworzenia spółek wodnych, szczególnie potrzebnych dla sołectw naszej gminy